Sản phẩm

 • Tư vấn quản lý dự án và giám sát XDCT

  Tư vấn quản lý dự án và giám sát XDCT

  Tam Sơn trợ giúp nhà đầu tư quản lý dự án trong giai đoạn đầu tư:

  + Thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.
  + Thẩm tra, thẩm định dự toán đầu tư xây dựng công trình.
  + Tư vấn quản lý dự án giúp nhà đầu tư.
  + lập các hồ sơ tư vấn khác trong giai đoạn đầu tư
  .
  + Giám sát thi công xây dựng công trình.