Sản phẩm

  • Hệ thống cấp nhiệt bể mạ kẽm

    Hệ thống cấp nhiệt bể mạ kẽm

    Tam Sơn thiết kế, xây lắp hệ thống cấp nhiệt bể nấu chảy kẽm dùng trong công nghiệp mạ kẽm. Thiết kế cung cấp toàn bộ thiết bị dây chuyền mạ kẽm.