Sản phẩm

 • Báo cáo phương án đầu tư tổng thể

  Báo cáo phương án đầu tư tổng thể

  Nội dung chính của báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo phương án, dự án đầu tư bao gồm:
  +  Phân tích, đánh giá thị trường sản phẩm dự án đầu tư.
  +  Khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng công trình.
  +  Lựa chọn kỹ thuật công nghệ sản xuất.
  +  Lựa chọn quy mô dự án phù  hợp với mục tiêu đầu tư.
  +  Lựa chọn các giải pháp thực hiện khi đầu tư.
  +  Lập tổng mức đầu tư và tính toán phân tích hiệu quả kinh tế dự án.