Sản phẩm

 • Tư vấn kỹ thuật trong giai đoạn đầu tư

  Tư vấn kỹ thuật trong giai đoạn đầu tư

    Tam Sơn thực hiện tư vấn kỹ thuật trong giai đoạn đầu tư giúp nhà đầu tư:
    + Tổ chức đào tạo vận hành sản xuất, an toàn lao động.
    + Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
    +
   Lập Biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất.
    + Hợp tác và chuyển giao công nghệ sản xuất.