Sản phẩm

 • Hồ sơ tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

  Hồ sơ tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

  Tam Sơn thực hiện các công việc tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
  + Thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư.
  +  Lập hồ sơ mời thầu (tư vấn, cung cấp hàng hoá, xây lắp, EPC), phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
  + Lập các hồ sơ tư vấn khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư