Sản phẩm

  • Trao đổi nhiệt Lỏng - Lỏng

    Trao đổi nhiệt Lỏng - Lỏng

    Tam Sơn thiết kế, chế tạo thiết bị trao đổi nhiệt Lỏng - Lỏng với mọi công suất, kích cỡ cho các loại dung dịch.