Sản phẩm

  • Xyclon

    Xyclon

    Thiết kế và chế tạo các loại Xyclon lọc bụi theo yêu cầu:
    Xyclon đơn, Xyclon chùm 2 - 4 - 6 - 8, kích thước theo lưu lượng lọc bụi